Att vara handledare i vår förening är en intellektuellt stimulerande uppgift. Handledarna är informationsbärare av modern kommunikation i kurser, supporthjälp och informationsmöten, som anordnas av föreningen. Handledaruppgiften är ideell. Mottagare av informationen är föreningens medlemmar. Medlem blir man för man har en önskan, att veta och kunna mer om datorer och mobila enheter. Att kunna hantera sin egen vardagliga situation av IT-tjänster som samhället erbjuder. Och ibland kräver.

Föreningens medlemmar äger en varierande kunskap inom modern kommunikation. Generellt kan man säga att handledarna har ett kunskapsövertag gentemot medlemmarna. Det är viktigt, för vår förenings goda namn och rykte, att handledarna förmedlar sina kunskaper på ett korrekt och objektivt sätt.

Handledare i ITSeniorerna i Göteborg bör/skall:

 • I möjligaste mån INTE favorisera något på marknaden förekommande system inom vår genre
 • Respektera medlemmens val av system och fabrikat
 • Vid tveksamhet rådfråga annan handledare
 • Inte lämna några garantier för utförd support
 • Inte installera några programvaror ägda av föreningen i medlemsdator
 • Vara tydlig med risker och andra konsekvenser, vid installation av så kallade freeware, eller annan typ av gratisprogram i dator eller mobil enhet, ägd av medlem
 • Rådgivning vid inköp av dator, mobil enhet eller appar, iaktta en neutral hållning och sätta medlemmens behov i första rummet
 • Vid supporthjälp kontrollera, vid tveksamhet, att hjälpsökande verkligen är medlem i vår förening.
 • Inte saluföra egna tjänster eller produkter i samband med kurser. Eventuella serviceåtgärder i samband med hembesök är en överenskommelse mellan handledaren och medlemmen och ligger utanför vår förening
 • Utifrån egna erfarenheter och kunskaper kritiskt granska såväl hårdvarutillverkare som applikationsutvecklare
 • Vid kursansvar rapportera närvarolista till de studieförbund föreningen samarbetar med

 ITSeniorerna i Göteborg erhåller föreningsbidrag från Göteborg Stad. Bland annat innebär detta att:

 • Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd till tobak, alkohol eller andra droger. Alla föreningens aktiviteter ska vara i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.
 • Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
 • Föreningen ska ge kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vidare skall kvinnor och män dela inflytande och ansvar.

Göteborg i september 2018

Styrelsen